Prof. dr hab. n. biol. Tadeusz Kurkiewicz (1885 - 1962) - pierwszy Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu

11 MAJA - 30 LISTOPADA 2015

Na wystawie zaprezentowano postać Tadeusza Kurkiewicza - histologa, profesora przedwojennego Uniwersytetu Poznańskiego, podczas okupacji wykładowcy tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, profesora poznańskiej Akademii Medycznej i jej pierwszego rektora, doskonałego dydaktyka, człowieka zaangażowanego społecznie i politycznie, o wyrazistej osobowości.

Archiwalia pochodzące z lat 1894-1939: dyplomy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dokumenty związane z przybyciem do Poznania, habilitacją, profesurą, objęciem stanowiska kierownika Zakładu Histologii UP i jego organizacją, listy od pracowników Zakładu oraz profesorów UP, rękopisy artykułów oraz zdjęcia z tych lat, stanowią depozyt Archiwum uczelni.

Materiały z okresu 1939-1962 podarował Muzeum prof. dr. hab. Andrzej Tykarski, Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni. Cały zbiór, kupiony przez prof. Tykarskiego na targu staroci w Starej Rzeźni, liczy około 100 dokumentów i kilkudziesięciu fotografii. Wśród dokumentów są m. in. kenkarty GG i karty pracy, poświadczenia o pracy wykładowcy na tajnym UZZ i tajnym UW, listy od współpracowników, życzenia dla pierwszego rektora AM, zdjęcia (m.in. z uroczystości pogrzebowych w Collegium Maius).

Identyfikację osób na kilku fotografiach Muzeum zawdzięcza prof. dr. hab. Andrzejowi Łukaszykowi, wieloletniemu kierownikowi Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

Kilkanaście archiwaliów ze zbiorów Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, m. in. zdjęcia i odręczny życiorys prof. Kurkiewicza, można było obejrzeć dzięki uprzejmości prof. dr. hab. Macieja Zabla, kierownika Katedry.

Prywatne fotografie udostępniła Muzeum rodzina prof. T. Kurkiewicza.

Archiwalne zdjęcia gimnazjum, do którego uczęszczał prof. Kurkiewicz, Muzeum otrzymało dzięki uprzejmości Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku.

 

Całą kolekcję prezentującą postać prof. Tadeusza Kurkiewicza można obejrzeć na stronie Repozytorium Lokalnego CYRYL:

Prof. T. Kurkiewicz w Cyfrowym Repozytorium Lokalnym CYRYL

 Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi dr. hab. Andrzejowi Tykarskiemu, Prorektorowi ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni, za podarowanie Muzeum bezcennych pamiątek po Profesorze Tadeuszu Kurkiewiczu,

Panu Profesorowi dr. hab. Andrzejowi Łukaszykowi, wieloletniemu kierownikowi Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, za identyfikację osób na zdjęciach,

Panu Profesorowi dr. hab. Maciejowi Zablowi, kierownikowi Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, za wypożyczenie na wystawę zdjęć i dokumentów,

Panu Doktorowi med. Stanisławowi Górze za napisanie wspomnienia o Profesorze,

Pani Mgr Ewie Sumelce z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za wiele godzin spędzonych na pracy przy organizacji wystawy,

Pani Dr Ewie Kurkiewicz-Rzepce, wnuczce Profesora Tadeusza Kurkiewicza, i Panu Mgr. Michałowi Rzepce, prawnukowi Profesora, za podzielenie się wiedzą o Profesorze i wypożyczenie zdjęć na wystawę,

Panu Filipowi Formańskiemu z Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka St. Małachowskiego za udostępnienie zdjęć archiwalnych.

___________

Fot. M. Baryga